Formularz zgłoszeniowy w konkursie "Ekonagradzanie za oszczędzanie"

Tylko pliki JPG, PNG, PDF
Pozostało znaków: 800
*Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem, akceptuję go i zgadzam się na uczestnictwo w działaniach opisanych w Regulaminie i na określonych w nim zasadach.
*Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią.
* pola obowiązkowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

[Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

[Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku w którym dane osobowe nie zostaną podane, BSH nie będzie w stanie w pełni wykonać działań opisanych w niniejszym regulaminie.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwa swoje dane osobowe tj.


- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej „RODO” dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:
- Państwa udział w Konkursie, weryfikowaniu zgodności zgłoszeń z regulaminem Konkursu, wyłonienie Zwycięzców, przyznanie Nagrody, rozpatrywanie reklamacji;
- w celach analitycznych i statystycznych;
- w celach zarządzania wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
- w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, dla wewnętrznych celów biznesowych, dla celów wewnętrznego/zewnętrznego audytu, w ramach wewnętrznych rozliczeń BSH, w celu weryfikacji zgodności z procedurami wewnętrznymi BSH;

- w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania danych księgowych, zobowiązań podatkowych BSH związanych z wydaniem Nagrody). W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit c) RODO.


[Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami (w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy) , a w zakresie przetwarzania danych w celach analitycznych i statystycznych - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

[Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

[Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach statystycznych i analitycznych.

[Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem organu sprawującego nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w tym do sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

[Dane kontaktowe] [Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub będą chcieli zrealizować przysługujące Państwu prawa dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa. W celu wykonania Państwa praw w odniesieniu do danych osobowych będą mogli Państwo skorzystać ze strony internetowej https://datarequest.bsh-group.com.

[Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, prawnicy, organy administracji oraz sądy i inne podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy przepisów prawa.